KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, “TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ A.Ş.” olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, işe alım süreci kapsamında çalışan adaylarımızın kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı eylemlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, “TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ A.Ş.” tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ortamlardan Şirketimizin internet sitesinde yer alan iş başvuru formları, e-posta ve diğer iletişim araçları, muhtelif kariyer portalları, istihdam için profesyonel olarak aracılık eden insan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri ile kamu kurumları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

3. SAKLANAN/İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
• Ad, Soyad
• İletişim Bilgisi
• Sürücü Belgesi Bilgileri
• Yaş
• Adres
• Özgeçmiş/CV
• İş Deneyimi
• Meslek Bilgisi
• Sertifika Bilgisi
• Askerlik Durumu

4. SAKLANAN/İŞLENEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

• Engellilik Bilgisi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ A.Ş.” tarafından elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında; çalışan adayı işveren hukuki ilişkisi çerçevesinde değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı/Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi için Zorunlu Olması

“TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ A.Ş.” veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Koruma Politikası sayfamızdan ulaşılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza(özel ve tüzel kişiler),hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ
Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz; KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. İstihdam edilmeniz halinde iş başvurunuz kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz iş akdi süresince ve takip eden yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecek olup; istihdam edilmemeniz halinde ise açık rızanızın bulunmadığı hallerde pozisyonun kapanması ile imha edilmektedir. Ancak, açık rızanızın bulunması halinde özgeçmiş bilgileriniz, Şirketimizin mevcut yada ileride açılabilecek pozisyonları bakımından değerlendirilmeniz amacıyla özgeçmiş bilgilerinizin tarafımız ile paylaşılmasını takiben 6 (Altı) ay boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, İşbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

6. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket’e bağlı İnsan Kaynakları ofisinde bulunan Başvuru Formu ’nu ya da web sayfamızdaki KVKK BAŞVURU FORMU indirerek doldurup imzalayarak Veri Koruma Sorumlusuna yönlendirilmek üzere yetkililere teslim etmeniz gerekmektedir.
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili başvurunuzu, değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeler de eklenerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da kayıtlı elektronik postayla ya da e-imza ile verisorumlusu@turkkep.com.tr uzantılı e-posta adresine veya destek@turkkep.hs03.kep.tr uzantılı KEP adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bilgi almak için +90 212 368 6000 no'lu telefon hattından yetkililerimize erişim sağlanabilmektedir
Noter kanalı ile iletilecek taleplerin 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, No: 4, Nova-Baran Plaza Kat 18, 34360 Şişli/ İSTANBUL adresine ulaştırılması gerekmektedir.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 01.01.2021 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Çalışan Adayı

Yukarıdaki Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum ve kabul ediyorum.

Ad- Soyad :
Tarih :
İmza :